Mạng thần kinh - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "mạng lưới thần kinh"

Trí tuệ nhân tạo

Thông báo chính thức Ủy ban đánh giá đã hoàn thành đánh giá cho TOP 25 công ty trí tuệ nhân tạo của Tạp chí Thời gian AI 2019. Một sự công nhận cho các công ty AI ...

Trí tuệ nhân tạo

We show that the double descent phenomenon occurs in CNNs, ResNets, and transformers: performance first improves, then gets worse, and then improves again with...