Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "internet của sự vật"

Hàng triệu bộ định tuyến, thiết bị IoT có nguy cơ là bề mặt mã nguồn phần mềm độc hại trên GitHub Hàng triệu bộ định tuyến, thiết bị IoT có nguy cơ là bề mặt mã nguồn phần mềm độc hại trên GitHub

An ninh mạng

Nhà cung cấp bảo mật cho biết "BotenaGo" chứa các hoạt động khai thác hơn 30 lỗ hổng trong nhiều sản phẩm của nhà cung cấp và đang được sử dụng để phát tán phần mềm độc hại botnet Mirai.