Zephyrnet-logo

Wat is MVO en welke invloed heeft dit op uw bedrijf?

Datum:

De Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op regelgevingsgebied, gericht op het vergroten van de transparantie en verantwoording in de duurzaamheidspraktijken van bedrijven binnen de Europese Unie. Deze richtlijn verruimt de reikwijdte van bedrijven die moeten rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen en introduceert meer gedetailleerde en gestandaardiseerde rapportagevereisten. 

Wat is MVO en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Close-up van het blad van een boomzaailing, een man die bomen plant op de achtergrond_visueel 1Close-up van een blad van een boomzaailing, een man die bomen plant op de achtergrond. AI gegenereerde afbeelding.

In deze blog gaan we dieper in op wat MVO inhoudt, de belangrijkste kenmerken van de richtlijn, de nalevingsvereisten ervan, de impact ervan op het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de strategische implicaties ervan voor bedrijven. Daarnaast zullen we onderzoeken hoe samenwerking met DGB Group bedrijven kan helpen bij het navigeren door de complexiteit van MVO-naleving met betrekking tot hun ecologische voetafdruk.

CSRD begrijpen

De Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) is een EU-verordening die is ontworpen om de transparantie en verantwoording van de duurzaamheidspraktijken van bedrijven te vergroten. Het verplicht bedrijven om uitgebreide informatie openbaar te maken over de manier waarop zij sociale en ecologische uitdagingen beheren en aanpakken. Door de vorige richtlijn inzake niet-financiële verslaggeving (NFRD) te vervangen en uit te breiden, wil CSRD een consistenter en gedetailleerder raamwerk creëren voor duurzaamheidsverslaggeving in heel Europa.

De CSRD bouwt voort op de basis die is gelegd door de NFRD, maar introduceert een aantal belangrijke verbeteringen. In tegenstelling tot de NFRD, die voornamelijk van toepassing was op grote organisaties van openbaar belang, omvat de CSRD een breder scala aan bedrijven, waaronder grote particuliere bedrijven en beursgenoteerde kmo’s. Deze uitbreiding heeft tot doel de transparantie te vergroten en ervoor te zorgen dat een groter aantal bedrijven bijdraagt ​​aan duurzame ontwikkeling.

De belangrijkste doelstellingen van de CSRD zijn het standaardiseren van de duurzaamheidsrapportage, waardoor het gemakkelijker wordt om de milieu- en sociale impact van bedrijven te vergelijken en te beoordelen, en het vergroten van de verantwoordingsplicht. Nu bedrijven zich steeds meer richten op milieu, maatschappij en bestuur (ESG) is het begrijpen van de implicaties van MVO van cruciaal belang. Door gedetailleerde openbaarmakingen verplicht te stellen, moedigt de richtlijn bedrijven aan om meer informatie over te nemen duurzame praktijken en hun ESG-verantwoordelijkheden uitgebreid aanpakken.

Meet vandaag nog uw impact op het milieu

Belangrijkste verschillen met NFRD

Een van de belangrijke veranderingen die door de CSRD worden geïntroduceerd, is het bredere scala aan bedrijven waarop de CSRD van invloed is. Terwijl de NFRD zich richtte op ongeveer 11,700 grote organisaties van openbaar belang, breidt de CSRD zijn bereik uit tot ongeveer 50,000 bedrijven in de hele EU. Dit omvat grote EU-bedrijven, beursgenoteerde kmo’s en bepaalde niet-EU-entiteiten met substantiële activiteiten binnen de EU.

De CSRD introduceert uitgebreidere rapportagevereisten in vergelijking met de NFRD, waardoor het voor belanghebbenden gemakkelijker wordt om de bedrijfsprestaties te beoordelen. Het benadrukt de dubbele materialiteit, waarbij zowel de duurzaamheidsrisico's waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd als de impact ervan op de maatschappij en het milieu worden beoordeeld. Het vereist toekomstgerichte kwalitatieve en kwantitatieve informatie, inclusief doelstellingen en voortgang. Bovendien moeten bedrijven rapporteren over immateriële activa zoals sociaal, menselijk en intellectueel kapitaal. De rapportage moet ook aansluiten bij de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de EU-taxonomie, waardoor een grotere transparantie en consistentie in de duurzaamheidsrapportage wordt gewaarborgd.

Wat is MVO en welke invloed heeft dit op uw bedrijf _Illustraties met verschillende richtlijnen_visueel 2Illustratie met verschillende richtlijnen. 

Een ander belangrijk verschil is de opname van alle drie de reikwijdten van de emissies. Op grond van de CSRD zijn bedrijven verplicht te rapporteren over Scope 1 (directe emissies), Scope 2 (indirecte emissies uit ingekochte energie) en Scope 3 (alle overige indirecte emissies). Deze alomvattende aanpak zorgt ervoor dat belanghebbenden een duidelijk inzicht hebben in de totale milieu-impact van een bedrijf.

Lees verder: De impact van Scope 3-emissies blootleggen

Overzicht duurzaamheidsrapportage van bedrijven

Rapportage over duurzaamheid van bedrijven is een hoeksteen van de bedrijfsprestaties geworden. Het is overgegaan van vrijwillige openbaarmaking naar een gestructureerde vereiste onder initiatieven als CSRD. Deze evolutie weerspiegelt de groeiende erkenning van het belang van duurzaamheid op het gebied van bedrijfsprestaties en risicobeheer. Door gedetailleerde informatie over ESG-maatstaven te verstrekken, kunnen bedrijven belanghebbenden een alomvattend beeld bieden van hun duurzaamheidsinspanningen en -risico's, waardoor betere besluitvorming en strategische planning worden vergemakkelijkt.

Inspanningen op het gebied van duurzaamheid reiken verder dan alleen naleving. Bedrijven die duurzaamheidsrapportage omarmen, kunnen een gerenommeerd merk opbouwen dat weerklank vindt bij moderne consumenten en investeerders die prioriteit geven aan verantwoordelijkheid voor het milieu. Naarmate grotere bedrijven op zoek gaan naar duurzame leveranciers, verwerven kleine en middelgrote bedrijven die deze praktijken toepassen bovendien een concurrentievoordeel, waardoor meer zakelijke kansen worden veiliggesteld en sterkere partnerschappen worden bevorderd.

Lees verder: De kracht van duurzaamheid: waarom investeren in duurzaamheid een snellere bedrijfsgroei stimuleert

Belangrijkste kenmerken van CSRD

De CSRD introduceert nieuwe regels die duurzaamheid integreren met financiële verslaggeving, waardoor een uniform beeld ontstaat van de economische prestaties van een bedrijf en de ecologische en sociale impact ervan. Uw duurzaamheidsverslag moet deel uitmaken van uw jaarrekening en moet worden toegevoegd aan uw bestuursverslag. Deze alomvattende aanpak heeft tot doel de transparantie en verantwoordingsplicht te vergroten, waardoor het voor belanghebbenden gemakkelijker wordt om de inspanningen en risico's op het gebied van duurzaamheid van bedrijven te beoordelen.

Het dubbele materialiteitsconcept van de CSRD vereist dat bedrijven zowel de innerlijke impact van ESG-factoren op hun bedrijf als de uiterlijke impact van hun activiteiten op het milieu en de samenleving evalueren. Bedrijven moeten een dubbele materialiteitsbeoordeling uitvoeren om relevante openbaarmakingen en gegevenspunten te identificeren, waardoor transparantie voor belanghebbenden wordt gewaarborgd. Tegen 2026 moeten bedrijven ook beperkte zekerheid krijgen van een externe auditor voor hun duurzaamheidsinformatie, en tegen 2028 zullen ze redelijke zekerheid nodig hebben, die de juistheid van hun ESG-rapporten bevestigt.

De CSRD erkent dat verschillende industrieën met unieke uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid worden geconfronteerd. Als zodanig vereist het sectorspecifieke openbaarmakingen, die zullen worden geleid door de komende European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze op maat gemaakte vereisten zorgen ervoor dat duurzaamheidsrapporten tegemoetkomen aan de specifieke behoeften en impact van elke sector.

Lees verder: CO2-voetafdruk van de industrie: transport, evenementen en beroemdheden

Nalevingsvereisten 

De duurzaamheidsrapportage zal op groepsniveau worden gedaan door moedermaatschappijen van een grote groep. Volgens de CSRD moeten bedrijven een breed scala aan informatie openbaar maken om een ​​duidelijk en alomvattend beeld te geven van hun duurzaamheidseffecten en -praktijken. Dit bevat:

 1. Algemene bedrijfsinformatie: zoals strategie, implementatie en prestaties met betrekking tot duurzaamheid. 

 2. Omgevingsfactoren: zoals uw impact op het klimaat, vervuiling, water- en mariene hulpbronnen, biodiversiteit en hulpbronnenbeheer. 

 3. Sociale factoren: inclusief uw personeelsbestand en werknemers in de waardeketen, de impact op de gemeenschap en consumentenrechten. 

 4. Bestuurskwesties: zoals zakelijk gedrag, bestuursverantwoordelijkheden en beleid voor belanghebbenden.

Onafhankelijke verificatie door derden is van cruciaal belang om de geloofwaardigheid en naleving van duurzaamheidsrapporten te garanderen. Auditors zullen de rapporten beoordelen om te bevestigen dat ze voldoen CSRD normen en geven nauwkeurig de duurzaamheidspraktijken van het bedrijf weer. 

Lees verder: Het belang van COXNUMX-compensatie bij het bereiken van netto nul

Tijdlijn voor naleving

De nalevingsdata voor de CSRD zijn gespreid, te beginnen in 2025 voor bedrijven die voorheen onder de NFRD vielen, terwijl het MKB en buitenlandse bedrijven in de daaropvolgende jaren zouden volgen. De implementatietijdlijn voor CSRD is zo gestructureerd dat bedrijven de tijd krijgen om zich aan te passen.

Wat is MVO en welke invloed heeft dit op uw bedrijf _Illustraties die de MVO-tijdlijn tonen_visual 3Illustratie die de CSRD-tijdlijn toont. 

Wie moet hieraan voldoen?

De CSRD is verplicht voor een breed scala aan bedrijven binnen de EU, waaronder grote bedrijven, beursgenoteerde kmo's en bepaalde niet-EU-entiteiten met aanzienlijke activiteiten in de EU:.

 • grote EU-bedrijven, of ze nu beursgenoteerd zijn of niet, en zowel dochterondernemingen uit de EU als niet-EU omvatten, die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:
  1. 250 medewerkers

  2. netto-omzet van € 40 miljoen

  3. totale activa van € 20 miljoen

 • beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in de EU, met uitzondering van micro-ondernemingen die niet aan ten minste twee van de volgende drie criteria voldoen: 
  1. 10 medewerkers

  2. netto-omzet van € 900,000

  3. totale activa € 450,000 

 • bepaalde niet-EU-bedrijven die actief zijn op de EU-markt en binnen de EU een omzet van € 150 miljoen of meer genereren en ten minste een van de volgende zaken bezitten:
  1. een grote, in de EU gevestigde onderneming

  2. een dochteronderneming met in de EU genoteerde effecten 

  3. een vestiging met € 40 miljoen netto-omzet

Terwijl beursgenoteerde kmo’s een gespreide nalevingstijdlijn hebben, beginnend in 2027 met een optioneel uitstel van twee jaar, moeten niet-EU-bedrijven met aanzienlijke EU-activiteiten ook aan de regels voldoen. Deze extraterritoriale impact zorgt ervoor dat alle bedrijven die in de EU actief zijn, zich aan dezelfde duurzaamheidsnormen houden, waardoor een gelijk speelveld wordt bevorderd en mondiale duurzaamheidspraktijken worden gestimuleerd.

Lees verder: 100 redenen waarom COXNUMX-credits het beste zijn dat ooit is gebeurd om de omstandigheden op onze planeet te verbeteren

Impact op het MKB

Hoewel de CSRD zich in de eerste plaats richt op grotere bedrijven, kan de impact ervan op het MKB niet over het hoofd worden gezien. Naarmate grotere bedrijven hun duurzaamheidspraktijken verbeteren, zullen ze waarschijnlijk hetzelfde verwachten van hun leveranciers en partners, van wie velen kleine en middelgrote bedrijven zijn. Dit creëert een rimpeleffect, waardoor kleinere bedrijven worden gedwongen vergelijkbare normen te hanteren om concurrerend te blijven, zakelijke relaties te onderhouden en een duurzame partner te worden.

Wat is MVO en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? _ Een vrouw plant een boomzaailing_visual 4Een vrouw die een boomzaailing plant. AI gegenereerde afbeelding. 

Vroegtijdige betrokkenheid bij duurzaamheidsrapportage is van cruciaal belang voor het MKB. Door nu te beginnen met het afstemmen op de MVO-vereisten kunnen kleine en middelgrote bedrijven geleidelijk hun capaciteit opbouwen om aan deze normen te voldoen. Dankzij deze proactieve aanpak kunt u:

 • Identificeer en adresseer operationele inefficiënties, wat leidt tot kosten- en tijdbesparingen en verbeterde prestaties. Door gebieden te identificeren waar middelen efficiënter kunnen worden gebruikt en door in een vroeg stadium gegevens te verzamelen, kan uw kmo de verspilling verminderen, tijd besparen en de bedrijfskosten verlagen. Het implementeren van energiebesparende maatregelen of het optimaliseren van supply chain-operaties kan bijvoorbeeld op termijn tot aanzienlijke financiële voordelen leiden.
 • Sluit u aan bij de duurzaamheidsnormen van grotere bedrijven, wat steeds belangrijker wordt voor uw kmo. Omdat grote bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor de duurzaamheidspraktijken van hun leveranciers, zullen kleine en middelgrote bedrijven die al voldoen aan de MVO-eisen aantrekkelijkere partners zijn. Deze afstemming vergemakkelijkt zakelijke kansen en versterkt partnerschappen met grotere bedrijven, wat kan leiden tot stabiliteit en groei op de lange termijn.
 • Positioneer uw kmo als een verantwoordelijke en vooruitstrevende onderneming, waardoor uw reputatie in de markt wordt verbeterd. Het adopteren van proactieve duurzaamheidspraktijken biedt een concurrentievoordeel voor het MKB. Door blijk te geven van toewijding aan duurzaamheid kunt u zich onderscheiden van de concurrentie en milieubewuste klanten en investeerders aantrekken. Dit concurrentievoordeel is vooral belangrijk nu steeds meer consumenten en bedrijven prioriteiten stellen duurzaamheid in hun besluitvormingsprocessen.

Lees verder: Duurzaamheid vereenvoudigd: CO2-voetafdruk voor beginners

Strategische implicaties voor bedrijven

De introductie van de CSRD vereist dat bedrijven hun duurzaamheidsrapportagestrategieën opnieuw beoordelen en vaak vernieuwen. Om aan de vereisten van de richtlijn te voldoen, hebben bedrijven robuuste systemen voor gegevensverzameling en -beheer nodig die verschillende ESG-maatstaven nauwkeurig kunnen volgen en rapporteren. Het gaat hierbij om het integreren van duurzaamheid in de kern van de bedrijfsvoering, zodat alle aspecten van uw bedrijf bijdragen aan uw duurzaamheidsdoelstellingen. Door dit te doen kan uw bedrijf de transparantie vergroten, vertrouwen opbouwen bij belanghebbenden en zichzelf positioneren als leider op het gebied van duurzaamheid.

Volgens de CSRD moeten bedrijven rapporteren over alle drie de reikwijdten van de uitstoot van broeikasgassen (BKG). Scope 1 omvat directe emissies uit eigen of gecontroleerde bronnen, Scope 2 omvat indirecte emissies uit de opwekking van aangekochte energie, en Scope 3 omvat alle andere indirecte emissies uit de waardeketen. 

Lees verder: Onthulling van verborgen koolstofvoetafdrukken: over het hoofd geziene emissiebronnen in de bedrijfsvoering

Het rapporteren en aanpakken van deze emissies vereist een alomvattend inzicht in de gehele waardeketen, waardoor dit voor veel bedrijven een strategische uitdaging wordt. Deze gedetailleerde rapportage en emissiecompensatie bieden echter ook kansen voor innovatie en verbetering van de milieuprestaties. 

De rol van DGB Groep in duurzaamheidsverslaggeving

DGB Group is gespecialiseerd in het leveren van nauwkeurige analyses van de CO2-voetafdruk, waardoor bedrijven inzicht krijgen in hun milieu-impact over alle drie de emissies heen. Dankzij deze expertise kunnen bedrijven verbeterpunten identificeren en effectieve strategieën implementeren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Leer vandaag nog hoe u uw ecologische voetafdruk kunt meten

DGB biedt ook geverifieerd aan koolstof eenheden om bedrijven te helpen bij het compenseren van emissies uit het verleden of emissies die moeilijk te elimineren zijn. Deze hoogwaardige koolstofeenheden, afgeleid van op de natuur gebaseerde projecten, helpen bedrijven niet alleen hun netto-nuldoelstellingen te bereiken, maar dragen ook bij aan bredere voordelen voor het milieu en de gemeenschap.

Lees meer over de koolstofeenheden van DGB

Door samen te werken met DGB krijgen bedrijven de nodige ondersteuning bij het omgaan met de complexiteit van de MVO-naleving met betrekking tot hun ecologische voetafdruk. Van het meten van de CO2-voetafdruk tot het implementeren van duurzaamheidsstrategieën, de uitgebreide diensten van DGB zorgen ervoor dat bedrijven voldoen aan de wettelijke vereisten en hun duurzaamheidsprofielen verbeteren.

Wat is MVO en welke invloed heeft dit op uw bedrijf _Dronefoto van zaailingenkwekerij_visual 5Dronefoto van zaailingenkwekerij. Hongera-herbebossingsproject, DGB. 

Door met DGB samen te werken kunnen bedrijven opkomende duurzaamheidsnormen en veranderingen in de regelgeving een stap voor blijven. Deze proactieve aanpak zorgt niet alleen voor compliance, maar positioneert bedrijven ook als leiders op het gebied van duurzaamheid, waardoor investeerders, klanten en partners worden aangetrokken die waarde hechten aan ecologische verantwoordelijkheid.

Begin uw duurzaamheidsreis met DGB Group

De CSRD vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in het verbeteren van de duurzaamheidspraktijken van bedrijven binnen de EU. De uitgebreide vereisten zijn bedoeld om de manier waarop bedrijven ESG-rapportage benaderen opnieuw vorm te geven, waarbij duurzaamheid wordt verankerd in de kern van hun activiteiten. Het begrijpen en naleven van deze vereisten is van cruciaal belang voor bedrijven om concurrerend en veerkrachtig te blijven in een steeds milieubewustere markt.

Wat is MVO en welke invloed heeft dit op uw bedrijf _Close-up van energiezuinige kooktoestellen, leden van de lokale gemeenschap op de achtergrond_visueel 6Close-up van energiezuinige kooktoestellen, leden van de lokale gemeenschap op de achtergrond. Hongera energie-efficiënte kooktoestellen Project, DGB. 

Als u met DGB aan uw duurzaamheidsreis begint, kunt u de expertise en ondersteuning bieden die nodig is om uw duurzaamheidsnaleving effectief te beheren. DGB biedt een scala aan diensten, van analyse van de CO2-voetafdruk tot CO2-reductie- en compensatiestrategieën, zodat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke normen en zijn duurzaamheidsdoelstellingen behaalt.

Als u nu uw eerste stap richting duurzaamheid zet, kan dit uw bedrijf ten goede komen. Begin met het meten van uw impact op het milieu. Neem vandaag nog contact op met DGB om uw ecologische voetafdruk te beoordelen en een alomvattende strategie te ontwikkelen om uw uitstoot te verminderen en te compenseren. Ons team van professionals staat klaar om u te helpen bij het bereiken van uw duurzaamheidsdoelstellingen en het positioneren van uw bedrijf als leider op het gebied van milieuverantwoordelijkheid.

Begin uw duurzaamheidsreis met DGB

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img